NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY
e-mail: nadacia@pabk.sk
č.ú.: SK20 6500 0000 0000 2029 0260

Projekty 2009

V roku 2009 sme vďaka našim aktivitám urobili radosť mnohým ľuďom.

Športová rodina pre všetkých

Projekt Športová rodina je určený pre deti od 8 – 12 rokov, ktorého hlavným cieľom je začlenenie detí z detských domovov a zo sociálne slabších rodín do športových klubov, výchova športujúcej mládeže a získavanie talentov s perspektívou uplatnenia sa vo vrcholovom športe so zameraním na rýchlostnú kanoistiku. Ide o dlhodobý projekt s minimálnou dĺžkou trvania 6 rokov.

Stretnutie mladých vodákov

Polročné stretnutia vodáckych klubov a mladých vodákov z celého Slovenska.

Dary a granty detským domovom a vodáckym klubom

Nadácia zintenzívnila pomoc a podporu detí z detských domovoch a zo sociálne slabších rodín so zameraním na vodné športy a to v oblasti materiálneho, technického, prepravného a organizačného zabezpečenia.

DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA KRAMÁRE – JIS

Finančná podpora Nadácie pomáha pri vybudovaní úseku intenzívnej starostlivosti na Klinike detskej chirurgie Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave. Intenzívna starostlivosť na základnom oddelení je určená pre detských pacientov, ktorí sú ohrození možnosťou zlyhania niektorej zo základných životných funkcií a je potrebné ich sledovať, resp. vhodnou starostlivosťou predchádzať tomuto zlyhaniu, pre pacientov, ktorí prechádzajú z resuscitačnej do bežnej starostlivosti a na určitý čas im treba zabezpečiť zvýšený dozor, pre pacientov po závažnejších operačných výkonoch, pri ktorých sa nevyskytli komplikácie, ale vyžadujú zvýšený dohľad. Pomoc je rozdelená do dvoch oblastí:

  • vybudovanie samotnej jednotky intenzívnej starostlivosti (Jednotka intermediárnej starostlivosti)

  • projekt multimediálnej video- konferenčnej miestnosti

K4 - podpora olympíjskych víťazov

Nadácia sa rozhodla podporovať tím K4, vzhľadom na ich dosiahnuté olympijské víťazstvo pre Slovensko. Zároveň sú pozitívnou propagáciou úspechu vodných športov, na ktorých podporu sa Nadácia zameriava.

Podpora mládežníckeho športu – odstránenie plaveckej negramotnosti

Projekt podpory mládežníckeho športu – plávania je celoročný a je zameraný na odstránenie plaveckej negramotnosti v piešťanskom regióne.

Podpora poštárov a rodín poštárov v núdzi

Podporili sme rodiny poštárov v núdzi.