NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY
e-mail: nadacia@pabk.sk
č.ú.: SK20 6500 0000 0000 2029 0260

Projekty 2010

Projekty za rok 2010 boli úspešné  a každý si z nich odniesol veľa pekných spomienok.

Letný plavecky kemp Martiny Moravcovej

Projekt Letný plavecký Kemp Martiny Moravcovej je zameraný na podporu a rozvoj talentu mladých plavcov. Kemp bude slúžiť na zdokonaľovanie sa v plaveckej technike, výučbu spôsobov a možnosti doplnkového tréningu na suchu, besedy o správnej výžive a pitného režimu, športovej psychológii, o význame športu (prečo plávam, čo chcem dosiahnuť) a budovanie priateľstva prostredníctvom športu (team bonding).

Športová rodina pre všetkých

Projekt Športová rodina je určený pre deti od 8 – 12 rokov, ktorého hlavným cieľom je začlenenie detí z detských domovov a zo sociálne slabších rodín do športových klubov, výchova športujúcej mládeže a získavanie talentov s perspektívou uplatnenia sa vo vrcholovom športe so zameraním na rýchlostnú kanoistiku. Ide o dlhodobý projekt s minimálnou dĺžkou trvania 6 rokov.

Detské múzeum

Cieľom projektu je vytvorenie interaktívneho priestoru pre deti do 12 rokov, ktorý bude poskytovať hodnotné voľno-časové aktivity a neformálne vzdelávanie. V príjemnom prostredí múzea ponúkne herné priestory, tvorivé dielne a cukrárne . Detské múzeum zároveň vytvára možnosti tvorivého získania vedomostí, zručností a skúseností. Naším prianím je rozšíriť cieľové skupiny potenciálnych návštevníkov SNM a vytvárať možnosti pre kvalitnejšie trávenia voľného času aj pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva.

Plaveckéhý klub SPK Bratislava

Nadácia sa rozhodla podporiť projekt už po druhý krát. Jeho základným cieľom je zameranie sa na kvalitnú prípravu plavcov na Majstrovstvá Slovenska.

GALÉRIA SPK Berlín