NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY
e-mail: nadacia@pabk.sk
č.ú.: SK20 6500 0000 0000 2029 0260

Projekty 2013

Nezabudnuteľné a radostné zážitky priniesli deťom projekty v roku 2013.

Integrácia postihnutých detí

Denný letný integračný tábor pre zdravotne postihnuté deti zorganizo­vali v Banskej Bystrici už desiatykrát. Vďaka podpore NADÁCIE POŠTOVEJ BANKY si mohlo užiť nezabudnuteľné zážitky vyše
50 detí a mladých ľudí. V tomto projekte sa angažujú nielen zamestnanci Poštovej banky, ale veľká vďaka patrí aj mladým dobrovoľníkom, ktorí zabezpečujú chod tábora v rámci svojich letných prázdnin. Je priam obdivuhodné, s akou starostlivosťou a obetavosťou sa o zdravotne postih­nuté deti starajú ich zdraví rovesníci. Neodmysliteľným podporovateľom malých „PONS-áčikov“ je už dlhé roky ich veľký hokejový vzor Michal Han­dzuš, ktorý ich pravidelne navštevuje a povzbudzuje.

Viac informácií o aktivitách občianskeho združenia PONS sa dozviete tu: www.pons.sk

Projekt Hipoterapia pre deti

Vďaka ďalšiemu úspešnému zamest­naneckému projektu mohla NADÁCIA umožniť hipoterapiu deťom s rôznymi poruchami zo sociálne znevýhodne­ného prostredia. Touto liečbou im po­máhame zlepšovať pozornosť, jemnú aj hrubú motoriku, odstraňovať alebo zmier­ňovať poruchy reči, rozvíjať rôzne schopnosti a integrovať ich postupne do normálneho sociálneho prostredia. NADÁCIA začala v roku 2011 spolupracovať s Hipko, o.z., ktoré sídli v Stupave, keď poskytla združeniu podporu na základné vybavenie ako podložky na cvičenie, nasadaciu rampu a iné menšie pomôcky. Zároveň začala podporovať priamo deti s poruchami zo znevýhodneného sociálneho prostredia  poskytovaním darčekových poukazov na terapie v „Hipku“, kde v roku 2013 deti absolvovali až 135 terapií. Vybrali ich v spoluprá­ci s odborným lekárom a so špeciálnym pedagógom. Po absolvovaní hipoterapie zaznamenali u jednotlivých detí zlepše­nie stavu.

Viac o Hipko, o.z., sa dozviete tu: www.hipko.sk

GALÉRIA Hipoterapia pre deti

Zvedavá akadémia

Zamestnanecký projekt z oblasti vzde­lávania vznikol na podnet viacerých nadšencov z Poštovej banky, ktorí sa mu venujú celoročne počas víken­dov, keď pripravujú pre deti „Zvedavé jednodenné workshopy“, kde ich učia vyrábať technické hračky, skladať a rozkladať elektronické zariadenia
a objavovať princíp fungovania vecí. NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY v spolupráci s OZ Zvedavá akadémia ponúkla neštandardný spôsob stráve­nia letných prázdnin pre deti z Bratisla­vy. Denný tábor je určený najmä pre deti z mnohodetných rodín, detských domovov a zo sociálne znevýhodne­ného prostredia. Deti sa aktívne učili v kreatívnych dielňach zameraných na herectvo, kostýmové výtvarníctvo
a scénografiu, ktoré viedli kvalifikovaní odborníci z divadelnej branže. Ich týždenné úsilie vyvrcholilo slávnostnou divadelnou premiérou a vernisážou vlastnoručne vyrobených kostýmov a rekvizít.

Zvedavá akadémia funguje od roku 2012 a orientuje sa na rozvoj logického myslenia a manuálnych zručností detí. Hlavnými cieľmi projektu je vzbudiť v deťoch záujem o okolitý svet, ako veci fungujú
a prečo. Zároveň ich prirodzene naučiť nové zručnosti potrebné pre zdravý vývin, spolupracovať
s ostatnými rovesníkmi na všetkých fázach spoločných projektov. Projekty Zvedavej akadémie sú určené pre deti vo veku 8 – 12 rokov, ktoré sa učia vyrábať  technické hračky, skladať a rozkladať elektronické zariadenia a objavovať princíp fungovania vecí. Deti sa tak učia analyzovať existujúce riešenia, kresliť koncepty, skúšať prototypy a základy fyziky si vyskúšajú na reálnych projektoch.

Viac informácií o Zvedavej akadémii nájdete tu: www.zvedavaakademia.org

GALÉRIA Zvedavá akadémia

Športové projekty

Plavecký klub SPK sa v roku 2013 umiestnil na treťom mieste v Slovenskom pohári družstiev, v rámci majstrovstiev SR vybojoval v minulom roku najväčší počet medailí: 50 bronzových, 51 strieborných a 50 titulov majstra Slovenska. V roku 2013 sa vďaka svojmu vytrvalému úsiliu stalo z mladých plavcov 9 juniorských reprezentantov v plávaní, pričom jeden z nich, Alexander Světlík, bol vyhlásený za Objav roka v rámci hodnotenia SPF. Klub získal prvenstvo na mnohých slovenských, ako aj medzinárodných pretekoch.

Viac informácií o úspechoch mladých plavcov nájdete tu: www.plavanieeu.sk

Letný plavecký kemp Martiny Moravcovej sa mohol už  štvrtýkrát uskutočniť vďaka podpore NADÁCIE POŠTOVEJ BANKY . Zúčastnilo sa ho 145 detí z celého Slovenska, ktoré od Martiny získali cenné rady a nové poznatky. Kemp sa konal od 6. do 22. augusta 2013. Je určený talentovaným 10- až 15-ročným deťom registrovaným v Slovenskej plaveckej federácii. Vďaka NADÁCII POŠTOVEJ BANKY  sa ho mohlo v roku 2013 bezplatne zúčastniť spolu 42 detí. NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY,  ktorá je partnerom kempu, finančne podporila 36 nádejných talentov. Navyše, Správna rada NADÁCIE POŠTOVEJ BANKY  každoročne udeľuje aj tzv. Divoké karty, ktoré umožňujú uhradenie pobytu ďalším šiestim deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Letný plavecký kemp je postavený na vysoko- kvalitnom a profesionálnom tréningovom zabezpečení štyrmi až piatimi trénermi, ktorí sú doplnení hosťujúcimi inštruktormi pilatesu a kvalitným animátorským personálom hotela. Kemp je bohatý aj na teoretickú a špecializovanú prípravu, z ktorej môžu plavci získať poznatky o plaveckej technike, trendoch v tréningovej príprave, športovej výžive, správnych stravovacích návykoch, ako aj športovej psychológii od najlepších odborníkov.

 Viac informácií o projekte nájdete tu: www.plaveckykemp.sk

Zamestnanecké projekty

NADÁCIA POŠTOVEJ BAN­KY už od roku 2011 poskytuje časť svojich peňazí na podporu zamestnaneckých projektov a žiadostí jednotlivých zamestnan­cov, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Via­ceré projekty vznikli na podnet samotných zamestnancov skupi­ny Poštovej banky, ktorí svojimi dobrovoľníckymi aktivitami a za­nietením pre dobrú vec potvrdili, že pomáhať ich skutočne baví. Radi by sme preto predstavili tri úspešné zamestnanecké projek­ty aj ako inšpiráciu pre vás.