NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY
e-mail: nadacia@pabk.sk
č.ú.: SK20 6500 0000 0000 2029 0260

ZAMESTNANECKÉ GRANTY A PODPORA

10 dobrých skutkov

Vďaka zamestnaneckému grantu majú zamestnanci skupiny Poštovej banky možnosť získať finančnú podporu pre verejnoprospešné projekty, ktorým sa ako dobrovoľníci venujú vo svojom voľnom čase z oblastí vzdelávania, športu, zdravotníctva či sociálnej pomoci. Prostredníctvom našich zamestnancov môže naša nadácia pomáhať, tam kde je to potrebné. Zašlite nám žiadosť o finančnú podporu pre niekoho, o kom viete, že je v núdzi alebo si zaslúži našu pomoc. Môže to byť člen rodiny, sused, kamarát, kolega, známy, vaša komunita, obec, mesto či organizácia, ktorej aktivity poznáte a jej projekty sú zmysluplné. Stačí len zaslať žiadosť s popisom situácie/účelu podpory a vďaka nášmu grantu môžete urobiť dobrý skutok. Vaše žiadosti nám môžete zaslať do 27.októbra a získajte pre svoj projekt finančnú podporu až do výšky 1 000 Euro.

Brožúra k stiahnutiu

Do školy s Nadáciou Poštovej banky

V roku 2017 Nadácia prvýkrát realizovala novú aktivitu –zbierku školských potrieb pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Do projektu každoročne zapájame niekoľko desiatok detí, ktorým zamestnanci Poštovej banky zakúpili potrebné školské pomôcky a Nadácia zabezpečila ich doručenia pred začiatkom školy. Pre rodiny to bola veľká pomoc, keďže školské pomôcky tvoria nezanedbateľnú položku pri príprave dieťaťa na nový školský rok.

Stromček splnených prianí

Nadácia už niekoľko rokov realizuje s pomocou zamestnancov Poštovej banky skvelú vianočnú aktivitu Stromček splnených prianí. Vďaka tejto aktivite si deti zo sociálne znevýhodnených rodín našli pod vianočným stromčekom svoje vytúžené darčeky, ktoré im zakúpili zamestnanci banky na základe ich želaní. Nadácia pomôže rodinám zapojených detí aj finančne a poskytne im príspevok na prípravu štedrých Vianoc. Tento projekt má veľmi pozitívny ohlas a každoročne je do neho zapojených niekoľko desiatok detí.