NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY
e-mail: nadacia@pabk.sk
č.ú.: SK20 6500 0000 0000 2029 0260

Nadácia opäť podporila zamestnanecké projekty

Nadácia Poštovej banky už štvrtý krát umožnila zamestnancom zapojiť sa do zamestnaneckého grantového programu MAJÁK  získať finančné prostriedky na podporu alebo realizáciu projektov, ktorým sa ako dobrovoľníci venujú vo svojom voľnom čase. Zamestnancom skupiny Poštovej banky nie je pomoc iným cudzia a vďaka ich tipom môže nadácia pomôcť tam, kde je to potrebné.

Do štvrtého kola grantu nám prišlo 12 zaujímavých projektov, z ktorých sme sa rozhodli podporiť presne polovicu v celkovej výške 5 100 €. 

A aké projekty sme podporili?

  • Projekt: Divadelné predstavenie a letný terapeuticky tábor pre deti, ktoré stratili blízkeho človeka (rodičov, súrodencov....)

          Organizácia: OZ Kolobeh života
          Poskytnutá suma: 1 000 €

  • Projekt: Liečebný pobyt pre Emku

          Organizácia: pani Renáta- súkromná osoba
          Poskytnutá suma: 1 000 €

  • Projekt: Medzinárodný turnaj v integrovanej boccii tímov v Rožňave (podpora 3. ročníka športového turnaja pre ľudí so zdravotným znevýhodnením)

          Organizácia: OZ Rehamenta
          Poskytnutá suma: 700 €

  • Projekt: Dopravné ihrisko (Zámerom návrhu je upraviť doposiaľ málo využité priestory záhrady a zároveň vytvoriť vhodné, bezpečné a podnetné podmienky na realizáciu dopravnej výchovy pre deti v exteriéry materskej školy a podporovať praktický výcvik na detskom dopravnom ihrisku)

          Organizácia: Materská škôlka Lamač
          Poskytnutá suma: 700 €

  • Projekt: Záhradka pre deti ( V priestoroch Linky detskej istoty sa vytvorí outdoor priestor na terapie pre deti zo sociálne slabých rodín, ktoré žijú dlhodobo v ubytovniach/ krízových strediskách)

          Organizácia: Linka detskej istoty
          Poskytnutá suma: 700 €

  • Projekt: Dobudovanie sociálnych zariadení v športovom areáli , ktorý je využívaný športovcami, žiakmi Základnej školy, žiakmi Odborného učilišťa, aj rodinami počas rôznych športových podujatí v obci

          Organizácia: Futbalový klub Mojmírovce
          Poskytnutá suma: 1 000 €

Najbližšie bude možnosť zapojiť sa do zamestnaneckého grantu na jeseň 2016. Veríme, že nám opäť naši zamestnanci zašlú nápady projektov, prostredníctvom ktorých pomôžeme tam, kde je to potrebné.