NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY
e-mail: nadacia@pabk.sk
č.ú.: SK20 6500 0000 0000 2029 0260

Nadácia Poštovej banky otvára 3. kolo zamestnaneckého grantu

Nadácia Poštovej banky 1. októbra otvorila 3. kolo zamestnaneckého grantového programu MAJÁK, ktorý je určený všetkým zamestnancom skupiny Poštovej banky.  Prostredníctvom tohto programu majú zamestnanci možnosť získať finančné prostriedky na verejnoprospešné aktivity či projekty, ktorým sa venujú (v spolupráci s organizáciou, občianskym združením, neziskovou organizáciou...) vo svojom voľnom čase. V termíne od 1. 10. do 17. 11. 2015 môžu zamestnanci zasielať návrhy svojich projektov cez online formulár a následne získať finančnú podporu na konkrétny projekt a pomôcť tam, kde to má zmysel.

Zamestnanecký grantový program MAJÁK podporí predovšetkým projekty, ktoré budú mať verejnoprospešný charakter z oblastí, ktorým sa Nadácie venuje:

  • vzdelávacie aktivity a projekty, ktoré robia štúdium atraktívnejším, dostupnejším a prinášajú praktické využitie nadobudnutých vedomostí,
    športové aktivity a projekty, ktoré umožňujú hlavne deťom a mládeži rozvíjať svoj talent a vzťah k športu,
  • aktivity a projekty v oblasti zdravotníctva s cieľom skvalitniť prevenciu a ochranu zdravia a/alebo s cieľom pomôcť vytvoriť vyhovujúce podmienky v zdravotníckych zariadeniach pre liečbu pacientov,
  • aktivity a projekty, ktoré napomáhajú deťom, mládeži a iným osobám, ktoré sa ocitli v sociálnej, či inej núdzi.

V predchádzajúcich dvoch kolách sme na podnet našich zamestnancov podporili 13 skvelých verejnoprospešných projektov v celkovej výške 17 975 €. Prehľad podporených projektov nájdete na tomto odkaze.

Ďakujeme našim zamestnancom, že pomáhajú spolu s nami.