NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY
e-mail: nadacia@pabk.sk
č.ú.: SK20 6500 0000 0000 2029 0260

História a Ľudia

História

NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY vznikla v roku 2007, keď sa majoritný akcionár Poštovej banky rozhodol založiť nadáciu s celoslovenskou pôsobnosťou. Bol to dôležitý krok, ktorý potvrdil snahu pomáhať deťom, mladým ľuďom z detských domovov a zo sociálne znevýhodnených rodín zapojiť sa do života. Prvé roky svojho pôsobenia sústreďovala Nadácia svoju podporu najmä na projekty a aktivity v oblasti vodných športov, ktoré týmto deťom umožňovali aktívne využívať voľný čas, rozvíjať svoj talent, spoznávať svojich rovesníkov, tešiť sa zo života.

Od založenia však prešla NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY viacerými zmenami a formovaním. V roku 2011 tieto zmeny predstavovala úprava verejnoprospešného účelu a hodnôt, ktoré stavajú na hodnotách celej skupiny Poštovej banky a sú odrazom prístupu nadácie k jednotlivým žiadostiam o podporu, k projektom a aktivitám, ako aj k činnosti Nadácie.

Od roku 2012 sa pôsobenie NADÁCIE POŠTOVEJ BANKY podstatne rozšírilo, vďaka čomu sa môže pomoc verejnosti realizovať už aj prostredníctvom vlastných aktivít a projektov. Svedčí o tom tiež prvý uskutočnený projekt „Revitalizácia cyklistických ciest na území Bratislavy“ a nový projekt vyznačenia bežkárskych trás v tatranskej obci Mengusovce.

Podpora Nadácie sa naďalej orientuje na oblasti športu, vzdelávania, zdravotníctva a sociálnej pomoci. Dôkazom sú úspešne realizované projekty, ktoré urobili radosť mnohým deťom v rámci celého Slovenska. K dlhodobým projektom pribudli ďalšie nové, iniciované našimi zanietenými zamestnancami v rámci zamestnaneckého grantového programu MAJÁK.

V dlhodobých projektoch a nadačných aktivitách pokračovala NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY aj v roku 2015 a do istej miery ich aj rozšírila. Podporila viac zamestnaneckých projektov, mimovládnych organizácií a občianskych združení, pomáhala ľudom z rôznych časti Slovenska.

Ľudia

Správca: Hana Tarabová
Správna rada: Andrej Zaťko - predseda
Michaela Bubelíniová

Gabriela Szúczová

Dozorná rada: Lea Bezáková
Ladislav Korec
Marek Šupa