NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY
e-mail: nadacia@pabk.sk
č.ú.: SK20 6500 0000 0000 2029 0260

Naše hodnoty a poslanie

Naše poslanie

Verejnoprospešným účelom nadácie je rozvoj telovýchovy, vzdelávania a podpora humanitných cieľov v oblasti zdravotníctva a sociálnej pomoci so zameraním najmä na deti a mládež.

Nadácia za uvedeným účelom podporuje najmä:

  • vzdelávacie aktivity a projekty, ktoré robia štúdium atraktívnejším, dostupnejším a ktoré prinášajú praktické využitie nadobudnutých vedomostí,
  • športové aktivity a projekty, ktoré umožňujú predovšetkým deťom a mládeži rozvíjať svoj talent a vzťah k športu,
  • aktivity a projekty v oblasti zdravotníctva s cieľom skvalitniť prevenciu a ochranu zdravia a/alebo s cieľom pomôcť vytvoriť vyhovujúce podmienky v zdravotníckych zariadeniach pre liečbu pacientov,
  • aktivity a projekty, ktoré napomáhajú deťom, mládeži a iným osobám, ktoré sa ocitli v sociálnej, či inej núdzi

Hore uvedené účely nadácia napĺňa poskytnutím grantov, darov a štipendií organizáciám a jednotlivcom, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v nadačnej listine a ktoré boli vyhlásené nadáciou, realizáciou vlastných verejnoprospešných aktivít a projektov, spoluprácou s inými organizáciami a jednotlivcami v záujme dosiahnutia verejnoprospešného účelu nadácie.

Naše hodnoty

Hodnoty NADÁCIE POŠTOVEJ BANKY stavajú na hodnotách celej skupiny Poštovej banky a odrážajú prístup NADÁCIE POŠTOVEJ BANKY k jednotlivým žiadostiam o podporu, k projektom a aktivitám, ako aj k činnosti nadácie.

  • FÉROVOSŤ

K posudzovaniu žiadostí a k podpore jednotlivých aktivít a projektov pristupujeme čestne, spravodlivo a zodpovedne. Rovnako dbáme aj na dodržiavanie prehľadnosti financovania jednotlivých projektov.

  • JEDNODUCHOSŤ

Podporujeme aktivity a projekty, ktoré zjednodušujú najmä deťom a mládeži vo všetkých regiónoch Slovenska prístup k vzdelávaniu a športu. Uľahčujeme ľuďom život v situáciách, v ktorých to najviac potrebujú.

  • KVALITA

Sme nároční na seba aj našich partnerov, aby výsledkom vzájomnej spolupráce bola kvalita a čo najvyššia pridaná hodnota pre spoločnosť.

  • OTVORENOSŤ

Počúvame s porozumením a rešpektom, chceme pomáhať všade tam, kde bude mať naša pomoc zmysel.